Tilbakemeldinger.

Helga Slettebak, rektor Halbrend skule:

"Eit engasjerande og unikt opplegg der elevane kjem utruleg nært på det som elles blir så vanskeleg å få forklart / vist elles. Flott variasjon i undervisninga, hendig format, enkelt i oppsett og tilgang. Vi kunne nok med fordel ha hatt utstillinga her lenger, evt vore litt betre førebudd, då det blei litt for hektisk"Kjell Skaaheim, rektor ved Førde Ungdomskule:
 
"Takk for og godt samarbeid om ei flott utstilling. Som du veit var det gode tilbakemeldingar frå elevane og du fekk jo oppleve dette sjølv.
Eg nemnde at alle skulane i kommunen burde få sjå utstillinga. Dersom det blir nokre år mellom, burde det ikkje vere noko problem å sjå ho oppatt. Repetisjon er viktig i all læring.
Utstillinga kunne t.d. rullere på 4 - 6. klassane på barnesteget og deretter på ungdomssteget. Frekevensen kunne t.d. vere kvart 3. år.
Dersom utstillinga vart årleg, kunne ein ha ho fast på eitt årssteg på ungdomsskulen, og då ville det vore nok med ei veke på vår skule".


Ann Kristin Aasgaard Eidissen
Formidlingsansvarlig ved Helgeland Museum.

"Helgeland Museum har i løpet av noen hektiske høstmåneder sendt utstillingen Biologisk Mangfold fra FloraFauna rundt mellom fem kommuner på Helgeland. Der har denne forunderlig og spennende utstillingen vært å se ved fem museer og har møtt flere hundre barn og voksne.

Elever i Grane, Hattfjelldal, Vevelstad, Sømna og Rana har vist stor interesse for utstillingen Biologisk Mangfold. Pedagogisk sett er utstillingen svært bra tilrettelagt og i sin form oppmunter den betrakteren til å bruke alle sine sanser. Det at det i denne utstillingen er lov å ta og føle på gjenstandene oppfatter vi som viktig – ikke minst fordi dette gjelder et naturmateriale som er nært oss, men som likevel ikke alle barn og unge kommer i nærkontakt med. En ytterligere styrke ved dette tilbudet er at det er lagt til rette for en praktisk skapende del.  Det skapende opplegget med å lage sin fantasifugl har fenget godt.

Utstillingen har vært brukt i skoleopplegg fra 1.-10.klasse, hovedsaklig i elevenes klasserom. Vi har gjort oss erfaring med både å bruke zoolog og formidlingspersonale uten naturhistorisk kompetanse i formidlingen av utstillingen. Det er alltid en styrke med god fagkunnskap i det man formidler, men likevel mener vi at elevene har oppnådd god kunnskap gjennom opplegget slik det presenteres fra FloraFauna. Utstillingen er godt mulig å bruke for både de yngre og eldre elevene i grunnskolen. Der hvor elevene er for unge til å lese oppgavene selv, supplerer de laminerte bildene en samtalepreget undervisning godt. En rektor ved uttalte at dette var noe av det bedre skolen hadde mottatt av slike tilbud.

Fra et arrangørperspektiv fungerer utstillingen veldig bra. Den er transportvennlig og gjennomtenkt i forhold til turnering mellom ulike visningssteder. De to kassene trilles lett inn og ut der hvor det er behov for det, kassene og innholdet er solid produsert. Det er klare henvisninger til preparatenes tilhørighet og skulle man ha behov for å sikre gjenstandene under mer åpne arrangementer legges de låsbare glasslokkene lett på. Dialogen med produsenten har vært pålitelig og effektiv.
Jeg avslutter med å sitere en av våre formidlere: ”Lærere og elever var svært fornøyde, og vi tar gjerne i mot en ny utstilling!”

Haugen Skule.

"Utstillinga vart veldig godt motteke av både dei vaksne og små på skulen. Alle klassane på skulen fekk sett på utstillinga. Elevane tykte det var veldig kjekt å sjå, ta på og lese dei ulike minerala, dyra og plantane som var med. Det var veldig flott at gjenstandane var fastlimt til ei plate med informasjon på. Det var lett å legge på plass att sidan alt var så godt merka. Filmen om Selen Selmer likte alle godt, og den var en fin illustrasjon før ein gikk for å sjå på utstillinga. Vi vil gjerne ha vitjing av utstillinga fleire gonger"

Stårheim Skule.

"Vi nytta utstillinga i alle klassetrinn. Dei eldste brukte spørsmålsarka, dei minste fekk presentert nokre spørsmål på kvar monter som dei svarte på munneleg.
Dei minste starta med biletpresentasjon. Her måtte vi ta pause fleire gongar undervegs, kommentarane kom i bøtter og spann. Etterpå såg vi filmen om Selen Selmer. Fin introduksjon.
Det var stort engasjemang, hektisk og kjekt. Vi tar gjerne imot denne utstillinga fleire gonger. Den er flott tillaga"

Kaupanger Skule.

"Utstillinga har vorte veldig godt motteken på Kaupanger skule. Dei fleste klassane på skulen (1 – 10) har brukt utstillinga. Svært bra at elevane fekk ta på deiulike tinga! Flott med informasjon fastlimt på platene, og at ein kunne ta dei opp og sjå på dei. Såørsmåa passa godt til aldersgruppa dei var meint for. Det må være eit kjempearbeid å lage til, men mange ungar har fått ei flott oppleveing!
Vi tek gjerne mot utstillinga fleire gonger"

Aurland barne- og ungdomsskule.

"Me fekk utstillinga helt på tampen av skuleåret. Me har difor ikkje fått sett av nok tid til førebuing og gjennomføring av opplegga. Men dei klassane og lærarane som har nytta utstillinga er veldig begeistra. Aurland barne- og ungdomskule ønskjer å ha ustillinga på nytt, men då slik at me kan planleggja på førehand"

Per Ole Syvertsen
Zoolog
Helgeland Museum: naturhistorisk avdeling ved Rana museum.

Helgeland"Våre erfaringer var at utstillingen Biologisk Mangfold var svært populær hos elevene her i Rana. Det har deltatt 280 elever i oppleggene. Jeg har sjelden eller aldri sett slik konsentrasjon og innsats hos hele skoleklasser gjennom 2-3 timer som det vi opplevde her. Det er riktig at det var en del æsj-utrop når elevene oppdaget at det lå indre organer i enkelte av kassene og noen få elever var lite engasjerte, men hovedreaksjonen var en slags skrekkblandet fryd. Jeg pleide å dele klassene inn i smågrupper på 2-3 elever og la den første aktive økten opp nesten som en gymtime med sirkeltrening – 3-4 minutter til å gjøre seg kjent med innholdet i ei kasse før jeg ropte ut at gruppene skulle flytte seg til neste kasse. På det viset ble alle tvunget til å studere innholdet i alle kassene. Når de i neste økt fikk utlevert spørsmålene måtte gruppene tilbake til kassene, men i denne delen av opplegget var det en del grupper som ikke rakk så mange kasser. I sum tror jeg alle elever fikk mye læring og faktisk også en del spenning ut av dette. Tilbakemeldingene jeg fikk fra lærerne var også entydig positive.

Nøkkelen til suksessen var nok kombinasjonen av at opplegget var taktilt og at elevene fant ting de ikke forventet å se. Det første fører selvsagt til fare for slitasje på preparatene, og vi unngikk ikke skader helt. Men i det store og hele var elevene varsomme og utstillingen tilstrekkelig robust. Som zoolog la jeg merke til noen mindre faglige uklarheter og feil, men intet som var av en slik karakter at jeg fant grunn til å påpeke det. Det er jo også viktig at man ikke undergraver utstillingens autoritet.

En del elever la uttrykk for at det var for liten plass til å skrive svar på de linjene som var avmerket i spørreskjemaet. Her er det altså et forbedringspotensial. Med utstillingen fulgte det også et utvalg oppslagsbøker. Vi hadde disse liggende tilgjengelig i lokalet, men det var sjelden tid eller interesse for å bruke disse.

Lysbildeserien som fulgte utstillingen kjørte vi aller først, etter at jeg hadde gitt en kort innledning om hva biologisk mangfold er, hvor mange arter som finnes i Norge (og i verden) og hva elevene skulle gjøre. Noen klasser satt helt stille og fulgte med (varierende interesse), mens noen var mer aktive og lo eller æsjet seg alt etter hva som kom opp på skjermen. Det fungerte som en innledning til det videre arbeidet, men jeg oppfattet ikke bildevisningen som essensiell for utstillingen.

Det å lage en fantasifugl var helt klart et høydepunkt for mange elever. Kanskje burde vi kjørt et strammere opplegg her for at elevene skulle fått en klarere forståelse av hvordan fjærene er festet og organisert på fuglekroppen, hvordan vingene er bygget, osv. Vi ga elevene frie tøyler til å lage sin fugl uten å forsøke å styre dem mot å følge naturen alt for stramt. Tida hadde nok ikke tillatt så mye mer og fantasien fikk i alle fall fritt utløp!"

Takk til Per Ole Syvertsen for konstruktiv tilbakemelding. Utstillingen/ undervisningsopplegget evalueres underveis og dine erfaringer er nyttige for oss i det videre arbeidet. Monicha Landøy.


Jane Powell.
Prosjektleder, FN-sambandet Vest
.      
 
                                                                       
Jane Powell. FN-sambandet Vest"As an environmental education project leader working for FN-sambandet Vest, I have offered to write this letter because I want emphasize the value of using FloraFauna´s biodiversity collection as a learning tool in environmental education projects.

 

FN-sambandet Vest recently used FloraFauna´s biodiversity collection as a learning tool in FNs Naturmanfold i Barnehager 2009 project. The collections were used to help teach student teachers, preschool teachers and preschool children about local species and habitat areas in Sogn og Fjordane.

Our project´s focus has been on teaching children in, about and for biodiversity, while using the preschools current curricular areas. Many of our activities are based on sensory exploration of samples that the children have collected while on fieldtrips in local habitat areas. FloraFauna´s collections were beneficial as they allowed the children to explore the more remote local organisms that are harder to find and observe up-close in their natural habitat. Further, as all samples have been preserved in a way that is safe for children to handle, we were able to use the samples in hands-on learning activities. Children of this age group learn best through hands-on exploration of their environment, therefore FloraFauna´s samples being child-friendly made them a valuable learning tool.

I absolutely recommend the use of FloraFauna´s collection to environmental education projects in preschools and schools. Further, we hope FN-sambandet Vest will have the opportunity to work together with FloraFauna in the future."

 

...................................................................................................................................

 

Vidar Nupen

 

Vidar Nupen.
Rektor ved Krokane skule:

"Utstillinga og opplegget kring "Biologisk Mangfold" har vore ein fulltreffar, noko både oppglødde lærarar og elevar vitnar om"

 

 

 

...................................................................................................................................

 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Museumslærer Karin Strand Johannessen:

 

"Min oppfatning er at utstillinga ble svært godt mottatt, både av elever og lærere. Ungene har vært veldig ivrige, og de likte spesielt godt at alt kunne håndteres. De har klart å holde konsentrasjonen oppe over lang tid, og de syns at det var mye spennende å se og ta på. Det første flere av elevene sa da de kom inn i rommet var ”Kult!!”, og ”Er det virkelig ekte?”

 

Lærerne har jevnt over vært veldig begeistret, og uttalt at utstillinga var utenom det vanlige, spennende, interessant og at det var flott at elevene fikk ta på objektene. Jeg vet at noen av lærerne anbefalte andre lærere på skolen å se utstillinga med klassen sin, og fra en skole kom alle 1. – 4. klassene!

 

Selv syns jeg at det har vært kjempeartig å undervise i denne utstillinga. Det spesielle er jo at alt kan håndteres, og da blir jo ungene ivrige! Det har kommet mange gode spørsmål (og fortellinger om egne opplevelser) fra elevene, og vi har hatt felles samtaler underveis og på slutten av undervisninga om alt det de lurer på. Jeg tror at alle elevene (og lærerne?) har funnet noe som begeistret og noe å undre seg over i utstillinga.

 

 

 

Undervisninga har stort sett inneholdt: 

  • Introduksjon til utstillinga: hva skal elevene få se, hvordan skal objektene behandles, hva er biologisk mangfold, og hvorfor er det viktig å ta vare på mangfoldet
  • Undersøkelse av objektene i kassene (fritt), samtale om det de lurer på i forb. med objektene
  • Oppgaver til utstillinga 

Vi har benyttet oss av oppgavene som fulgte med utstillinga, men til de yngste barna har vi plukket bort en del av oppgavene så de ikke skulle være for omfattende og vanskelige."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................

 

 

Trond StrømgrenTrond Strømgren.
Museumspedagog ved Kystmuseet i Sogn og Fjordane:

"Utstillinga er svært interessant og gjev publikum innsyn i både kjende og ukjende delar av naturen og det biologiske mangfaldet rundt oss. Utvalet av objekt og måten dei vert presenterte på, gjer at utstillinga har like stor appell til alle aldersgrupper, anten ein er to eller 90 år.

Elevane har utan unntak vore aktivt engasjerte i sjølve utstillinga, både på grunn av alle dei interessante objekta og ikkje minst fordi dei har fått lov til å ta og kjenne på alt i utstillinga. Høve til fysisk berøring er ein stor suksessfaktor, og let elevane gjere noko som dei skjølve alltid ynskjer å gjere men som til vanleg er heilt forbode på den type utstillingar på et museum"

•  Les hele uttalelsen her
...................................................................................................................................

Lin Hjelmeland.
Miljøagentene:

"Vi var svært begeistret over denne utstillingen og opplegget rundt denne. Det var blant annet anledning til å lage sin egen fantasifugl ved hjelp av enkle prepareringsmetoder og fjær. Dette var svært kreativt og genaialt laget til, og høstet stor begeistring hos både små og store"
...................................................................................................................................