Bærekraft og naturmangfold

FNs konvensjon om biologisk mangfold pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre naturmangfoldet på kloden.

Konvensjonen har tre hovedmål:

  1. Å bevare klodens biologiske mangfold.
  2. Å fremme bærekraftig bruk av ressursene.
  3. Å dele godene av genetiske ressurser rettferdig.

FNs tiår for restaurering av økosystemer

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å gi et løft til arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer som tiltak for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. Her kan du lese mer om naturrestaurering.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å mellom anna stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår mye arbeid også her hjemme. Norge har forpliktet seg nasjonalt til å følge Ramsarkonvensjonen (å bidra til bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale, nasjonale og globale tiltak) og Bernkonvensjonen (vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder) – ikke minst det som gjelder ulv og bjørn.

En naturkasse er en flott måte å vise frem det biologiske mangfoldet på et gitt sted, og kan være en god hjelp til å spre engasjement og kunnskap.

I en undervisningssituasjon er naturkassen et godt hjelpemiddel for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål:

FN bærekraftmål 4

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.

FN bærekraftmål 6

Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Befolkningsvekst og klimaendringer fører til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og at vi investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

FN bærekraftmål 14

Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Uten havet fungerer ikke jorda
Livet på jorden er avhengig av havet. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet, sårbare dyr og korallrev.

FN bærekraftmål 15

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, samt stanse tap av artsmangfold.

Redd livet på land
Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.