Naturkasse

Hva er en naturkasse?

En naturkasse er en vandreutstilling / et undervisningsmiddel som er unik i sitt slag. Den er laget slik at objektene i utstillingen tåler å bli tatt på. De som får oppleve en naturkasse får mulighet til å ta og føle på orm, kranier, klør, pels, fjær og mye annet – samtidig som en blir kjent med og lærer om insekter, planter, fisker og mye mer fra hav og land.

Kassene viser hva som finnes av dyre- og planteliv på et gitt sted, og hvordan naturen er en del av kulturarven. De blir brukt av organisasjoner, universitet, skoler, museer og bedrifter for å hjelpe til med å spre kunnskap om naturen og mangfoldet av alt som lever rundt oss . Innholdet i kassene er formet slik at bruken er interaktivt spennende og at det skaper stort engasjement rundt dem. Da er det lett å ha en god dialog mellom utstiller og publikum.

Det biologiske mangfoldet er nærmest uendelig. Dette blir visualisert ved at kassene er stappfulle av objekt. På den måten blir det en unison wow- opplevelse når kassene blir åpnet.

Kassen kan skreddersys etter kundens ønsker og behov. De kan formes som en koffert som kan bæres som håndbagasje på et fly. Eller som store installasjoner. Objektene limes til bunnen og sidene.

Det omfattende konserverings- og prepareringsarbeidet som er utført på objektene gjør at utstillingen tåler berøring godt. Utstillingen er laget av konservator / taksidermist Monicha Landøy, som har lang og allsidig erfaring innen konservering av organisk materiale samt preparering og utstilling av dyr.

Monicha har fagbrev med offentlig autorisasjon for å jobbe med freda / trua dyrearter. Dette skjer etter godkjenning av Miljødirektoratet.

Alle objektene i naturakssene er preparert slik at det er trygt å ta på, de er holdbare og luktfrie. Og ikke minst… ingen pattedyr, fugler eller amfibier er avlivet til bruk i dette arbeidet.

Hva bruker en naturkassen til?

FloraFauna ønsker å gi god læring, kunnskap og bevissthet om bærekraft og naturmangfold både i lokalmiljøet og nasjonalt.

Naturkassene brukes med stor suksess til formidling på skoler og barnehager av organisasjoner og museer som tar med naturutstillingen til skolene, til ulike arrangementer og stands på aktiviteter rundt om i landet. Takket være det store mangfoldet av arter og måten de presenteres på, kan man fortelle om et bredt spekter av temaer ut fra en og samme naturkasse.

Vi bruker de flotte naturkassene ved skolebesøk, arrangementer, åpne dager og stands. De vekker nysgjerrighet og interesse hos både barn, ungdom og voksne. Kassene har en fin blanding av objekter man kan se på, ta på og fortelle om.

En naturkasse anbefales på det varmeste!

Den første målgruppen er vanligvis barn og unge. Men gjennom dem når vi de som kanskje er enda viktigere – foreldre og besteforeldre. For å bli glad i naturen, og å ønske å ta vare på det verdifulle biologiske mangfoldet, må vi vite at de eksisterer. Folk flest ser gjerne ikke problemet med at en sjelden liten blomst eller en insektart blir truet. Her kan du med egne øyne se hva naturmangfold handler om og hvordan det hele henger sammen – hvordan en liten art kan påvirke hele økosystemet i et gitt område. Klikk her for å lese mer om naturmangfold.

Karin • www.florafauna.no

Det første flere av elevene sa da de kom inn i rommet var ”Kult!!”, og ”Er det virkelig ekte?”

Utstillinga ble svært godt mottatt, både av elever og lærere. Ungene har vært veldig ivrige, og de likte spesielt godt at alt kunne håndteres. De har klart å holde konsentrasjonen oppe over lang tid, og de syns at det var mye spennende å se og ta på.

Hvorfor trenger vi naturkasser?

Biologisk mangfold er et begrep som folk flest ikke alltid forstår rekkevidden av. Det er viktig å klare å visualisere dette temaet slik at beslutningstakere står bedre rustet til å ta en riktig beslutning i en sak som gjelder klimaet eller i en situasjon med vern av et naturområde. Det er også viktig at de som føler seg overkjørt av naturvern kan få en bedre forståelse av hvorfor et slikt naturområde trenger vern eller settes tilbake til slik det var før.

Naturkassene kan forebygge og dempe konfliktnivået ved å øke kunnskapen der partene i en konflikt vektlegger ulikt i forhold til bevaring av det biologiske mangfoldet, til vern og til det å kunne nytte naturen på en bærekraftig måte.

Vannkraft, gruver, vern av rovdyr, hvor iskanten skal være, skogen og det sårbare myrlandskapet er eksempel der det gjerne er store konflikter der begge/alle sidene i en (potensiell) konflikt vil ha nytte av å dukke nedi en naturkasse og undre seg over alt det rare som er nedi der. Dette kan være med å gi et nyansert bilde av artsmangfoldet og hvordan artene er avhengig av hverandre, hvordan klimaendringene truer mangfoldet og hva hver og en av oss kan gjøre for å gjøre en liten forskjell.

Naturkasse • www.florafauna.no
Naturkasse • www.florafauna.no
Naturkasse • www.florafauna.no
Naturkasse • www.florafauna.no

Skreddersydd naturkasse

Med utgangspunkt i naturtype eller tema

Naturkassene er normalt sett basert på naturtype, som for eksempel skog, fjell, myr, hav, lynghei, tareskog, arktis osv. Kunden vil vise noe av det biologiske mangfoldet som finnes på et gitt sted.

Kassene kan og ta utgangspunkt i et tema, som t.d. trekkfugl, rovdyr, insekt, mikroplast, rødlista arter, redd fjorden, redd skogen, geologi osv.

Flora Fauna har levert naturkasser til / om:

Vandreutstilling til utleie.

.
Som et alternativ til å bestille en skreddersydd kasse, har FloraFauna laget et sett med 7 kasser til utleie

Vandreutstillingen har en litt annen utforming enn Naturkassene. Den består av 7 Naturkasser som er laget som skuffer. Her er objektene limt til puslespillbrikker som publikum kan løfte ut av kassene. I stedet for at hver kasse tar for seg artsmangfoldet i det naturområdet oppdragsgiver ønsker å sette søkelys på så har disse kassene tema som Pattedyr, Fugler, Fisker, Planter osv.

Men dersom en ønsker å vis frem mangfoldet på tvers av dyre- og plantegrupper så kan en plukke fra alle de sju skuffene og legge frem et utvalg av arter.
Vandreutstillingen er forbeholdt de som har bestilt egne kasser og som venter på å få de levert. Men de er ledige innimellom og da kan andre leie de på månedsbasis.
De blir sendt rundt i landet med Bring i en transportkasse på hjul.

.

Naturkasse • www.florafauna.no

Mobil naturutstilling

FloraFauna og de som eier kassene ønsker å nå ut til barn og unge – med de mobile naturutstillingene.

Naturkassene kan brukes på ulike stands og arrangement, for å formidle naturmangfold. De er svært populære hos barn og blir brukt på skoler, barnehager og familiearrangement.

Naturkassene er svært mobile, da de er bygt opp som kofferter – som lett kan bæres av en person. De er til og med tilpasset størrelsen for håndbagasje på fly.

Det er lettere å få utstillingene ut til publikum enn å flytte publikum inn i et utstillingslokale.

Naturkasse om Plastforsøpling og Microplast

WWF sier på sine nettsider at hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv som lever der. Det er på høy tid vi mennesker reduserer plastbruken vår, og jobber sammen for å hindre at plast havner i naturen. Søppelet finnes på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder. Og over 80 prosent av plasten som ender i havet kommer fra land.

.

I Naturkassene visualieres dette på en sterk og virkningsfull måte.

.
Det er fælt å se en død havhest på stranda. Eller se ei havsule som ikke klarer å mate ungene sine i fordi nebbet er hviklet inn i en taubit.

Problemet med plastsforsøpling er så stort at det kanskje må sterke virkemiddel til for at vi skal forstå konsekvensene av vår måte å leve på. 

Hva sier mine kunder?

Utstillinga er svært interessant og gjev publikum innsyn i både kjende og ukjende delar av naturen og det biologiske mangfaldet rundt oss. Utvalet av objekt og måten dei vert presenterte på, gjer at utstillinga har like stor appell til alle aldersgrupper, anten ein er to eller 90 år.

Elevane har utan unntak vore aktivt engasjerte i sjølve utstillinga, både på grunn av alle dei interessante objekta og ikkje minst fordi dei har fått lov til å ta og kjenne på alt i utstillinga.

Høve til fysisk berøring er ein stor suksessfaktor, og let elevane gjere noko som dei sjølve alltid ynskjer å gjere men som til vanleg er heilt forbode på den type utstillingar på et museum.

Nøkkelen til suksessen var nok kombinasjonen av at opplegget var taktilt og at elevene fant ting de ikke forventet å se.

Jeg har sjelden eller aldri sett slik konsentrasjon og innsats hos hele skoleklasser gjennom 2-3 timer som det vi opplevde her. Det er riktig at det var en del æsj-utrop når elevene oppdaget at det lå indre organer i enkelte av kassene og noen få elever var lite engasjerte, men hovedreaksjonen var en slags skrekkblandet fryd. Jeg pleide å dele klassene inn i smågrupper på 2-3 elever og la den første aktive økten opp nesten som en gymtime med sirkeltrening – 3-4 minutter til å gjøre seg kjent med innholdet i ei kasse før jeg ropte ut at gruppene skulle flytte seg til neste kasse. På det viset ble alle tvunget til å studere innholdet i alle kassene. Når de i neste økt fikk utlevert spørsmålene måtte gruppene tilbake til kassene, men i denne delen av opplegget var det en del grupper som ikke rakk så mange kasser.

I sum tror jeg alle elever fikk mye læring og faktisk også en del spenning ut av dette. Tilbakemeldingene jeg fikk fra lærerne var også entydig positive.

Våre erfaringer var at utstillingen Biologisk Mangfold var svært populær hos elevene her i Rana. Det har deltatt 280 elever i oppleggene.

PO Syvertsen • www.florafauna.no

Vi var svært begeistret over denne utstillingen og opplegget rundt denne.
Dette var svært kreativt og genialt laget til, og høstet stor begeistring hos både små og store.